بیمه های اعتباری

این پوشش صرفا جهت ارائه به سازمانهای مالی و اعتباری، بانکها و تولیدکنندگان می باشد.