بیمه مسئولیت

این بیمه نامه خسارت جانی ناشی از مسئولیت  کارفرما را که برای کارکنان در حین کار به وجود می آید تحت پوش بیمه ای قرار می دهد.خسارت های مشمول بیمه شامل هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو، جبران غرامت روزانه ایام بیکاری و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما می باشد.
انواع بیمه های مسئولیت
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکی
بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی
بیمه مسئولیت  مدیران واحدهای اقامتی (هتل ها و مسافرخانه ها)
بیمه مسئولیت اسب های مسابقه
بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی
بیمه مسئولیت مدیر پارکینگ
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستان و پیرا پزشکان
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی
بیمه مسئولیت رایانه
بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی کلینیکها، درمانگاهها و بیمارستان ها