بیمه حوادث

در این بیمه نامه کلیه خسارتهای جانی اعم از هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو به میزانی که شخص (بیمه گذار)معین و در بیمه نامه درج شده باشد، قابل پرداخت می باشد. خسارتهای قابل پرداخت در این بیمه نامه آن دسته از خسارتهایی بوده که طی حادثه ایجاد گردد.انواع بیمه نامه حوادث شامل حوادث گروهی، انفرادی و خانواده می باشد