بیمه آتش سوزی

در این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از خطرات آتش سوزی، انجار و صاعقه وارد به کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاص حقیقی یا حقوقی جبران می گردد.
بیمه های آتش سوزی عبارت است از:
بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی
بیمه آتش سوزی انبارها
بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی و تولیدی