بیمه بدنه اتومبیل

این بیمه نامه حوادثی که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد را جبران خسارات می نماید که به طور معمول در بر گیرنده سه پوشش حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی می باشد که بیمه گذار با پیشنهاد کارشناس می تواند از پوششهای مکمل نیز در بیمه نامه بهره برد.

* موارد استفاده از بیمه نامه شخص ثالث:زمانی که اتومبیلی با اتومبیل دیگری تصادف ومقصر شناخته میشود،مقصر حادثه جهت پرداخت خسارت به اتومبیل زیان دیده ملزم به استفاده از بیمه نامه شخص ثالث میباشد و جهت جبران خسارت وارده به اتومبیل خود نیز در صورت وجود بیمه نامه بدنه ،ملزم به استفاده از بیمه نامه بدنه خود میباشد.
در صورتیکه اتومبیلی با عابر پیاده نیز تصادف نماید،جهت جبران خسارت وارده ملزم به استفاده از بیمه نامه شخص ثالث،داشتن گواهینامه متناسب با اتومبیل میباشد.