افزایش مبلغ ضمنانتامه ها

به کلیه دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سطح کشور
با احترام، به استناد تبصره 10 ماده 8 آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380 هیئت محترم وزیران، اعلام می گردد از تاریخ 1400/1/1 ضمانتنامه های مربوط به مجوز بند الف به مبلغ 1/250/000/000 ریال معادل یکصد و بیست و پنج میلیون تومان و ضمانت نامه مربوط به مجوز الکترونیکی به مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل صد میلیون تومان افزایش می یابد و تمامی دفاتر موظفند ظرف مدت 6 ماه نسبت به افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی و یا بیمه ای اقدام نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که زمینه پذیرش و جایگزینی بیمه نامه مسئولیت بیمه ای به جای ضمانت نامه بانکی همچنان فراهم می باشد و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، صدور و تمدید پروانه فعالیت، بررسی صورتجلسات و یا هرگونه تاییدیه) مدیران عامل، فنی، مکان و... (به دفاتر خدمات مسافرت هوایی منوط به ارائه ضمانت نامه طبق بخشنامه فوق می باشد.