شرایط و مقررات


بیمه تامین تعهدات دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری دارای مجوز بند الف به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانتنامه بانکی بر اساس آئین نامه تضامین دولتی مصوب 24/08/1394 هیأت محترم وزیران توسط شرکت های بیمه طرف قرارداد که شرایط ,ضوابط و ملاحظات سازمان هواپیمایی کشوری را پذیرفته اند صادر می گردد. در این راستا مجری شرکت بیمه به منظور بهره گیری از ابزارهای نوین ارائه خدمات بیمه ای با زمینه سازی و استفاده از بستر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و همینطور پیش بینی مقدمات حقوقی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری و انجام سایر امور مربوط به پیگیری های مرتبط را معمول و در راستای کاهش مراجعات به سازمان متبوع و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع گام مهم و اساسی برداشته است.

لذا بر این اساس خدمات ارائه شده از جمله اطلاع رسانی و تبلیغات، ارائه بسترهای آموزشی در خصوص چگونگی بهره مندی از بیمه تامین تعهدات ، چگونگی پوشش بیمه ای، ارائه تارنمای الکترونیکی جهت جلوگیری از سفرهای مدیران و نمایندگان از نقاط دور دست در کشور و یا سفرهای درون شهری، انجام امورات تسهیل داری مربوط به