بیمه شخص ثالث

این پوشش از جانب دولت و مراجع قضایی اجباری می باشد که شامل تأمین خسارات وارده از سوی مقصر حادثه به زیان دیده که در بر گیرنده خسارتهای مالی و جانی (هزینه های پزشکی و دیه) می باشد.